Осигуряване на стабилен растеж с най-добри маржове

и възвръщаемост в класа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дългосрочните годишни цели за ефективност на ITW:

От 2013 г., изпълняваме стратегия, съсредоточена изцяло върху ангажимента ни да използваме диференцираните възможности за производителност на бизнес модела ITW.

В резултат на това днес, бизнес моделът на ITW е по-мощен и нашите хора са по-квалифицирани в прилагането му от всякога в нашата история.

Когато стартирахме корпоративната ни стратегия, нашите цели бяха да осигурим растеж с най-добри маржове и възвръщаемост в класа.

От 2013 г. постигнахме значителен напредък към постигането на тези цели. През 2019 г. оперативните маржове на ITW бяха най-високите в нашата партньорска група и надраснахме пазарите си с един процентен пункт.

 Чрез изпълнението на корпоративната си стратегия, нашата цел е да позиционираме компанията да предоставя най-високо ниво на представяне в индустриалния сектор през всеки петгодишен период.

© 2024 itw-bg.com Всички права запазени.

Създадено от: